روضه حضرت رقیه(ع) و امام صادق(ع)-جوادمقدم
دلها بسوزد بهر غمت حضرت صادق(ع)(سنگین)-جوادمقدم
نه رواقی نه گنبدی (شور)-حسین سیب سرخی
حرمت خواهش چشمای منه(شور)-سیدمجیدبنی فاطمه